Els Manaies de Sant Daniel a la Plaça dels Apostols